FEBRUÁR 2021

Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
Zima

Podtéma
Ľudské telo, ochrana života a zdravia
Fašiangy

Nadrámcové aktivity
Projekt Ježko Separko – textil
Hľadanie zimných pokladov
Súťaž v tangramiáde

Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
Depistážne vyšetrenie školskej spôsobilosti v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

  • v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie