Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • Projekt

  Milí rodičia,
  prosíme Vás zahlasovať za náš projekt. Aktuálny stav hlasovania a popis projektu nájdete tu:
  https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/kosice/8615
  Ďakujeme za spoluprácu

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti po opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ po celoplošnom testovaní je k dispozícii u triednej učiteľky. Zároveň si ho môžete stiahnuť v sekcii dokumenty.

 • Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu


  podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia
  pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
  V súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia
  pri ohrození verejného zdravia
  k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
  (ďalej len „vyhláška“)
  z dôvodu ochrany života a zdravia
  v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod.
  je zakázané všetkým osobám s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných
  a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviskáZákaz podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 16/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:
  a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020
  alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie
  COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná
  zodpovednosť“,
  b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu
  prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku
  krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej
  infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu
  vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym
  výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa
  na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
  c) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
  d) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra
  2020,
  e) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej
  bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
  f) dieťa do desiatich rokov veku,
  g) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
  h) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
  i) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, j) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný
  imunodeficit,k) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou
  liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie
  alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
  l) osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1.
  novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú
  neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast,
  m) vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania
  nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a
  iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce
  zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
  n) vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky,
  o) vstup do zariadenia za účelom vykonania testu na ochorenie COVID-19,
  p) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej
  alebo príbuznej osoby,
  q) vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi
  výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy,
  r) vstup dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  s) vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v
  špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú
  starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za
  účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy.Zákaz podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 16/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:
  a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020
  alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie
  COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná
  zodpovednosť“,
  b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu
  prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku
  krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej
  infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu
  vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym
  výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa
  na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
  c) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra
  2020,
  d) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej
  bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
  e) dieťa do desiatich rokov veku,
  f) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
  g) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
  h) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
  i) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,j) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou
  liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie
  alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
  k) osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1.
  novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú
  neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 • November 2020

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Príroda sa pripravuje na zimu

  Podtéma
  Martin

  Nadrámcové aktivity
  Deň materských škôl na Slovensku
  Projekt Take me out
  Martin – triedne slávnosti
  Projekt Ježko Separko – papier

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Šitie vianočných darčekov
  Videopozdrav pre dôchodcov v spolupráci s LitPark Košice

 • Oznam

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 27.októbra 2020 v čase jesenných prázdnin bude Materská škola Galaktická 11 v prevádzke.