Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • JANUÁR

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Náš svet v zime

  Podtéma
  Traja králi

  Nadrámcové aktivity
  Trojkráľová hra
  Bábkové predstavenie Zimná rozprávka
  Projekt Ježko Separko – plasty
  V krajine snehuliakov – tvorivá dielňa

 • Voľné pracovné miesta

  Pracovná pozícia: kuchárka
  Kvalifikačné predpoklady: Stredné odborné učilište – výučný list v odbore kuchár
  Voľné pracovné miesto pre 2 záujemcov
  Nástup: január 2022

  Pracovná pozícia : prevádzkový zamestnanec
  Kvalifikačné predpoklady: Stredné odborné učilište – výučný list v odbore predavačka – potraviny
  Alebo akékoľvek vzdelanie a doklad odbornej spôsobilosti pre prácu v zariadeniach spoločného stravovania pre deti a mládež.
  Voľné pracovné miesto : 1
  Nástup: január 2022

 • Otvárame novú triedu

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo o zaradení Elokovaného pracoviska na Galaktickej ulici 9, Košice ako súčasti Materskej školy Galaktická 11, Košice do siete škôl a školských zariadení SR.
  Novú triedu otvárame od 1. februára 2022.

  Deti do materskej školy prijímame na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

  Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie doručiť do poštovej schránky materskej školy, zaslaním poštou, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky materskej školy.

  Adresa: Materská škola, Galaktická 11, 040 12 Košice
  e-mailová adresa: galakticka.ms@gmail.com
  Prihlasovanie cez Slovensko. Sk:
  https://www.esluzbykosice.sk/info/360?slug=prijimanie-deti-do-materskej-skoly

  Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je dostupný na webovom sídle materskej školy v časti Dokumenty.

 • DECEMBER

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Advent, Vianoce

  Podtéma
  Moja rodina

  Nadrámcové aktivity
  Mikuláš
  Vianočný videopozdrav
  Projekt Ježko Separko – kovy
  Projekt Vianočná pošta
  Projekt Adoptuj si kravičku

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
  Príprava balíkov na Mikuláša

 • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.