Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • Deň otvorených dverí

  Pozývame rodičov ,,budúcich škôlkarov“ na Deň otvorených dverí dňa 13.4.2023 o 15.00 hod. v budove Materskej školy Galaktická 9.

 • TERMÍN ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, ELOKOVANÉ PRACOVISKO GALAKTICKÁ 9, KOŠICE AKO SÚČASŤ MATERSKEJ ŠKOLY GALAKTICKÁ 11, KOŠICE A PODMIENKY NA PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

  Podávanie písomných žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, Elokované pracovisko Galaktická 9, Košice ako súčasť Materskej školy Galaktická 11, Košice, 040 12 Košice na školský rok 2023/2024 je stanovené v termíne:
  02.05.2023 od 8.00 hod. do 16.00 hod.
  03.05.2023 od 10.00 hod. do 16.00 hod.
  04.05.2023 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
  Podmienky na prijatie na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024:

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa od troch rokov veku
   dieťaťa.
  2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku v závislosti od kapacitných možností školy. Podmienkou sú osvojené hygienické návyky.
  3. Prednostne sa prijímajú do materskej školy deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:
  • dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2023 päť rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania ešte jeden rok,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania,
  • dieťa, ktoré nedovŕšilo päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie
   dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

   Prednostne sa prijímajú do materskej školy deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, podľa miesta trvalého bydliska.

   Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
   Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie doručiť osobne alebo do poštovej schránky Materskej školy Galaktická 11, zaslaním poštou, alebo prostredníctvom elektronického podania cez Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk.

 • TERMÍN ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY GALAKTICKÁ 11, KOŠICE A PODMIENKY NA PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

  Podávanie písomných žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Galaktická 11, Košice, 040 12 Košice na školský rok 2023/2024 je stanovené v termíne:
  02.05.2023 od 8.00 hod. do 16.00 hod.
  03.05.2023 od 10.00 hod. do 16.00 hod.
  04.05.2023 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
  Podmienky na prijatie na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024:

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa od troch rokov veku
   dieťaťa.
  2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku
   v závislosti od kapacitných možností školy. Podmienkou sú osvojené hygienické
   návyky.
  3. Prednostne sa prijímajú do materskej školy deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie
   povinné:
  • dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2023 päť rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou
   individuálneho vzdelávania,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude
   pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania ešte jeden rok,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a povinné
   predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania,
  • dieťa, ktoré nedovŕšilo päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie
   dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné
   vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné
   vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

   Prednostne sa prijímajú do materskej školy deti, pre ktoré je predprimárne
   vzdelávanie povinné, podľa miesta trvalého bydliska.
   Po splnení vyššie uvedených podmienok sa do materskej školy prednostne prijímajú
   deti, ktorých súrodenci už navštevujú Materskú školu Galaktická 11.

  Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
  Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie doručiť osobne alebo do poštovej schránky materskej školy, zaslaním poštou, alebo prostredníctvom elektronického podania cez Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk.

 • MAREC

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Príroda sa prebúdza
  Podtéma
  Moja kniha

  Nadrámcové aktivity
  Projekt Ježko Separko – bioodpad
  Bábková hra Jar prichádza
  Triedne slávnosti – Prvý jarný deň
  Deň mojej knihy
  Triedna prehliadka v prednese poézie a prózy
  Triedna prehliadka v Maľovanom čítaní
  Projekt Vrabček Urbanko – poznávaj mesto Košice

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  2 % z daní z príjmov pre Rodičovské združenie pri MŠ
  Posudzovanie školskej spôsobilosti v spolupráci s CPPPaP
  Kultúrny program pre seniorov v Dome pokojnej staroby
  Čítanie rozprávky s rodičmi

 • Prerušenie prevádzky v čase jarných prázdnin

  Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka Materskej školy Galaktická 11, Košice a elokovaného pracoviska Galaktická 9, Košice prerušená od 06.03.2023 do 10.03.2023
  V prevádzke bude náhradná Materská škola Azovská 1, Košice. Záujem o náhradnú materskú školu prosíme nahlásiť triednym učiteľkám.