Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • Prerušenie prevádzky

  Z dôvodu odstavenia pitnej vody dňa 10.05.2023 bude prerušená prevádzka v materskej škole Galaktická 11 a EP Galaktická 9 .

 • MÁJ

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Jar vrcholí

  Podtéma
  Môj domov, moja vlasť

  Nadrámcové aktivity
  Projekt Ježko Separko – tetrapaky
  Malá logická olympiáda
  Projekt Take me out
  Deň matiek
  Návšteva Planetária
  Návšteva Bábkového divadla
  Škola v prírode
  Cvičný požiarny poplach
  Projekt Spoznávaj Košice s vrabčekom Urbankom
  Koncert v ZUŠ

 • APRÍL

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Jar k nám prišla

  Podtéma
  Dopravné prostriedky
  Veľká noc

  Nadrámcové aktivity
  Projekt Ježko Separko –nebezpečný odpad
  Bábková hra: Veľkonočná hra
  Slávnosť: Veľká noc
  Pozor zákruta!
  Tvorivá dielňa Land Art
  Návšteva bábkového divadla
  Návšteva Základnej školy Družicová

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  2 % z daní z príjmov pre Rodičovské združenie pri MŠ

 • Deň otvorených dverí

  Pozývame rodičov ,,budúcich škôlkarov“ na Deň otvorených dverí dňa 13.4.2023 o 15.00 hod. v budove Materskej školy Galaktická 9.

 • TERMÍN ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, ELOKOVANÉ PRACOVISKO GALAKTICKÁ 9, KOŠICE AKO SÚČASŤ MATERSKEJ ŠKOLY GALAKTICKÁ 11, KOŠICE A PODMIENKY NA PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

  Podávanie písomných žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, Elokované pracovisko Galaktická 9, Košice ako súčasť Materskej školy Galaktická 11, Košice, 040 12 Košice na školský rok 2023/2024 je stanovené v termíne:
  02.05.2023 od 8.00 hod. do 16.00 hod.
  03.05.2023 od 10.00 hod. do 16.00 hod.
  04.05.2023 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
  Podmienky na prijatie na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024:

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa od troch rokov veku
   dieťaťa.
  2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku v závislosti od kapacitných možností školy. Podmienkou sú osvojené hygienické návyky.
  3. Prednostne sa prijímajú do materskej školy deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:
  • dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2023 päť rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania ešte jeden rok,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania,
  • dieťa, ktoré nedovŕšilo päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie
   dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

   Prednostne sa prijímajú do materskej školy deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, podľa miesta trvalého bydliska.

   Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
   Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie doručiť osobne alebo do poštovej schránky Materskej školy Galaktická 11, zaslaním poštou, alebo prostredníctvom elektronického podania cez Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk.