Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • Obnovenie vyučovania

  Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole.

 • Apríl

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Jar k nám prišla

  Podtéma
  Dopravné prostriedky

  Nadrámcové aktivity
  Projekt Ježko Separko – tetrapaky
  Bábková hra: Jarná rozprávka
  Triedna prehliadka v sólovom speve
  Pozor zákruta!
  Tvorivá dielňa Land Art
  Deň vyučovania v prírode

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  2 % z daní z príjmov pre Rodičovské združenie pri MŠ

 • Termín zápisu detí do Materskej školy Galaktická 11

  Podávanie písomných žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Galaktická 11, 040 12 Košice na školský rok 2021/2022 je stanovené v termíne:

  03.05.2021  od 8.00 hod. do 16.30 hod.

  04.05.2021  od 10.00 hod. do 16.00 hod.

  05.05.2021  od 8.00 hod. do 12.00 hod.

  Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.          

  Formulár žiadosti pre zákonných zástupcov detí je dostupný na webovom sídle materskej školy v časti Dokumenty.

  Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie doručiť do poštovej schránky materskej školy alebo prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky materskej školy. O možnosti osobného podania žiadosti Vás budeme informovať v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.

 • Zmena výšky príspevku za dieťa

  Na mestskom zastupiteľstve dňa 8. februára bola schválená zmena VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Týmto bola stanovená jednotná výška príspevku zákonného zástupcu v materskej škole vo výške 20 € mesačne.
  Tento príspevok sa bude uhrádzať od 1. apríla 2021. Do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
  Zároveň bude v mesiaci apríl vykonané vyúčtovanie preplatkov za obdobie, v ktorom nebolo dieťaťu umožnené navštevovať MŠ.

 • Prevádzka MŠ od 8.3.2021


  Na základe usmernenia zriaďovateľa od 8.3.2021 do odvolania sa bude realizovať vyučovanie v materskej škole len pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

  Usmernenie nájdete v časti Dokumenty