Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • Prevádzka MŠ od 8.3.2021


  Na základe usmernenia zriaďovateľa od 8.3.2021 do odvolania sa bude realizovať vyučovanie v materskej škole len pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

  Usmernenie nájdete v časti Dokumenty

 • Prevádzka MŠ od 3.3.2021

  Na základe aktuálnych informácií z ministerstva školstva Vám oznamujeme, že až do piatka 5. marca 2021 budú môcť všetky deti materskej školy pokračovať v prezenčnej výučbe za rovnakých podmienok ako mali pri svojom nástupe do školy od pondelka 1. marca 2021.

 • Marec 2021

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Príroda sa prebúdza

  Podtéma
  Moja kniha

  Nadrámcové aktivity
  Projekt Ježko Separko – bioodpad
  Bábková hra Jar prichádza
  Triedne slávnosti – Prvý jarný deň
  Deň mojej knihy
  Triedna prehliadka v prednese poézie a prózy
  Triedna prehliadka v Maľovanom čítaní

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  2 % z daní z príjmov pre Rodičovské združenie pri MŠ
  Posudzovanie školskej spôsobilosti v spolupráci s CPPPaP
  Prednáška na tému školskej spôsobilosti v online priestore CPPPaP

 • Obnovenie vzdelávania

  Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MŠ obnovuje vyučovanie v Materskej škole od 1.3.2021.

  Podmienkou návratu dieťaťa do materskej školy je negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 7 dní jedného zákonného zástupcu dieťaťa, žijúceho v spoločnej domácnosti.

  PODMIENKY PRE OBNOVENIE PREZENČNÉHO VZDELÁVANIA

  Uznesenie vlády č. 77/2021 z 5. februára 2021 obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v období od 8. februára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu opakovane predĺženého týmto uznesením, teda uplynutím 19. marca 2021. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

  • cestu dieťaťa do a z materskej školy a cestu späť, ak jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

  Aby deti mohli prísť do materskej školy za účelom absolvovania prezenčnej formy vzdelávania, je potrebné, aby spĺňali vyššie uvedené podmienky uznesenia vlády č. 77/2021 z 5. februára 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

 • Testovanie pre rodičov a zamestnancov Materskej školy Galaktická 11

  Vážení rodičia.
  Na Základnej škole, Družicová 4, Košice – MOM sa pred nástupom na prezenčné vyučovanie uskutoční 26. -27.2.2021 testovanie jedného rodiča a zamestnancov materských škôl, Galaktická 11, Košice.
  Organizácia testovania: 26.2.2021 (piatok)
  11.00 – 14.00 zamestnanci MŠ Galaktická 11, Košice
  14.00 – 16.30 rodičia MŠ Galaktická 11, Košice
  19.00 – 20.00 rodičia MŠ ktorí sa v stanovený čas nemohli dostaviť

  Upozornenie
  O definitívnom termíne návratu do škôl rozhodne Mesto Košice.
  Bežných občanov netestujeme.
  Rodič sa môže otestovať aj na inom mieste, nie však na inej základnej škole.