Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • FEBRUÁR

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Zima

  Podtéma
  Ľudské telo, ochrana života a zdravia
  Fašiangy

  Nadrámcové aktivity
  Zážitkové učenie – Život v lese
  Projekt Ježko Separko – textil
  Hľadanie zimných pokladov
  Súťaž v tangramiáde
  Triedny karneval
  Projekt Vrabček Urbanko – I., IV., V. a VI. trieda

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Depistážne vyšetrenie školskej spôsobilosti v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

 • Časopis

  Dávame Vám do pozornosti najnovšie 2. mimoriadne vydanie školského časopisu Bukáčik určené pre predškolákov ZŠ Bukovecká 17, Košice. Veríme, Vám pomôže urobiť si prieskum pri výbere základnej školy pre Vaše dieťa a zároveň sa aj zabavíte vďaka skvelým aktivitám v tomto časopise. Navyše si môžete pozrieť aj 1. mimoriadne vydanie tohto časopisu, ktoré sa ešte viac do hĺbky venovalo fungovaniu žiakov na ZŠ Bukovecká
  17, Košice.
  mimoriadne vydanie časopisu Bukáčik pre predškolákov https://zsbukovecka.sk/casopis-pre-predskolakov/
  mimoriadne vydanie časopisu Bukáčik pre predškolákov https://zsbukovecka.sk/casopis-pre-predskolakov/bukacik-2022/

 • JANUÁR

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Náš svet v zime

  Podtéma
  Traja králi

  Nadrámcové aktivity
  Trojkráľová hra
  Bábkové predstavenie Zimná rozprávka
  Projekt Ježko Separko – plasty
  Návšteva knižnice – prípravkári

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Domov pokojnej staroby – kultúrne vystúpenie detí z I. a VI. triedy

 • Oznam

  Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach sa s účinnosťou
  od 1. januára 2023
  určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Košice
  mesačne na jedno dieťa 40.- €.
  Príspevok na stravovanie dieťaťa, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa je 2,30.- € denne.

 • Vianočné sviatky

  Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov v novom roku Vám praje
  kolektív zamestnancov Materskej školy Galaktická