Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • Prerušenie prevádzky

  Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23. 10. 2020 budú jesenné prázdniny v termínoch 30.10.2020, 2.11.2020, 6.11.2020 a 9.11.2020.

 • Postupy pri prerušení dochádzky

  Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (tlačivo je k dispozícii u triednej učiteľky). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 • Školské aktivity

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania sa v školskom roku 2020/2021 nebudú uskutočňovať školské aktivity, najmä
  • výlety a exkurzie,
  • športové výcviky a školské športové súťaže,
  • pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
  • kurzy na ochranu života a zdravia,
  • kurzy pohybových aktivít v prírode,
  • dni otvorených dverí .

 • Krúžková činnosť

  Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa krúžková činnosť nebude realizovať.

 • OKTÓBER 2020

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Jeseň

  Podtémy
  Mesiac jesenných prác
  Zdravá výživa, zdravý životný štýl

  Nadrámcové aktivity
  Slávnosť Jabĺčková pani – príchod jesene
  Šarkaniáda
  Projekt Ježko Separko – sklo
  Bábkové predstavenie – Jesenná rozprávka

  Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie sa nebudú konať celoškolské podujatia. Nadrámcové aktivity sa budú realizovať v jednotlivých triedach.

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Zasadnutie Školskej rady
  Zasadnutie Rady rodičov