Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • Deň otvorených dverí

  Dňa 16.4.2024 o 15,30 hod. sa bude konať Deň otvorených dverí. Tešíme sa na stretnutie.

 • TERMÍN ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY GALAKTICKÁ 11, KOŠICE A PODMIENKY NA PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

  Podávanie písomných žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Galaktická 11, Košice, 040 12 Košice na školský rok 2024/2025 je stanovené v termíne:

  02.05.2024 od 08.00 hod do 16.00 hod
  03.05.2024 od 10.00 hod do 16.00 hod
  06.05.2024 od 08.00 hod do 12.00 hod

  Podmienky na prijatie na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025:

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa.
  2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku v závislosti od kapacitných možností školy. Podmienkou sú osvojené hygienické návyky.
  3. Prednostne sa prijíma do materskej školy dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:
  • dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2024 päť rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania ešte jeden rok,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania.

  A dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2024 štyri roky veku.

  1. Následne sa prednostne prijíma do materskej školy dieťa, pre ktoré je predprimárne
   vzdelávanie povinné, podľa miesta trvalého bydliska a dieťa s právom na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. dieťa, ktoré dovŕši štyri roky do 31.08.2024, podľa miesta trvalého bydliska.

  Po splnení vyššie uvedených podmienok sa do materskej školy prednostne prijímajú
  deti, ktorých súrodenci už navštevujú Materskú školu Galaktická 11.

  Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
  Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie doručiť osobne alebo do poštovej schránky materskej školy, zaslaním poštou, kuriérom alebo prostredníctvom elektronického podania cez Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk.

 • TERMÍN ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, ELOKOVANÉ PRACOVISKO GALAKTICKÁ 9, KOŠICE AKO SÚČASŤ MATERSKEJ ŠKOLY GALAKTICKÁ 11, KOŠICE A PODMIENKY NA PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

  Podávanie písomných žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, Elokované pracovisko Galaktická 9, Košice ako súčasť Materskej školy Galaktická 11, Košice, 040 12 Košice na školský rok 2024/2025 je stanovené v termíne:
  02.05.2024 od 08.00 hod do 16.00 hod
  03.05.2024 od 10.00 hod do 16.00 hod
  06.05.2024 od 08.00 hod do 12.00 hod

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa.
  2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku v závislosti od kapacitných možností školy. Podmienkou sú osvojené hygienické návyky.
  3. Prednostne sa prijíma do materskej školy dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:
  • dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2024 päť rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania ešte jeden rok,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania.

  A dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2024 štyri roky veku.

  1. Následne sa prednostne prijíma do materskej školy dieťa, pre ktoré je predprimárne
   vzdelávanie povinné, podľa miesta trvalého bydliska a dieťa s právom na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. dieťa, ktoré dovŕši štyri roky do 31.08.2024, podľa miesta trvalého bydliska.

  Po splnení vyššie uvedených podmienok sa do materskej školy prednostne prijímajú
  deti, ktorých súrodenci už navštevujú Materskú školu EP Galaktická 9.

  Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
  Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie doručiť osobne alebo do poštovej schránky Materskej školy Galaktická 11, zaslaním poštou, alebo prostredníctvom elektronického podania cez Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk.

 • OZNAM

  Oznamujeme možnosť voľného pracovného miesta na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti, pracovná pozícia „prevádzkový pracovník“ v školskej jedálni, nástup možný ihneď, predpokladaná dĺžka práceneschopnosti je 6 až 8 týždňov.
  V prípade záujmu, prosím hláste sa u vedúcej školskej jedálne.

 • JANUÁR

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Náš svet v zime

  Podtéma
  Traja králi

  Nadrámcové aktivity
  Trojkráľová hra
  Projekt Ježko Separko – plasty
  Zimná rozprávka
  Návšteva knižnice