Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • OZNAM

  Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach budú materské školy v čase letných prázdnin v mesiacoch júl a august 2021 k dispozícii iba pre deti kmeňovej materskej školy bez možnosti spájania detí v rámci jednotlivých materských škôl.

  Prevádzka v Materskej škole Galaktická 11 bude prerušená od 1. júla do 30. júla 2021.

 • Scenár pre Košice

  Mesto Košice pripravuje nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Svoj názor môžete vyjadriť na: https://www.facebook.com/scenarprekosice/posts/123157806549100

 • JÚN

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Prichádza leto

  Podtéma
  Multikultúrna výchova, exotické zvieratá

  Nadrámcové aktivity
  Sviatok MDD
  Rozlúčkové slávnosti- prípravkári
  Kreslenie na asfalt
  Jánska slávnosť
  Bábkové predstavenie s témou leta
  Interaktívny program environmentálneho vzdelávania
  Olympijský deň
  Tvorivá keramická dielňa
  Projekt Ježko Separko – bioodpad

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Rada rodičov
  DAPHNE – inštitút aplikovanej ekológie
  ZUŠ – výtvarný odbor

 • MÁJ

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Jar vrcholí
  Podtéma
  Môj domov, moja vlasť

  Nadrámcové aktivity
  Projekt Ježko Separko – nebezpečný odpad
  Prehliadka v kreslení na asfalt
  Malá logická olympiáda
  Projekt Take me out
  Deň matiek
  Maľovanie v prírode

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Zápis do MŠ na školský rok 2021/2022

 • Spôsob podania žiadosti o prijatie dieťaťa do Materskej školy Galaktická 11

  Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie doručiť do poštovej schránky materskej školy, zaslaním poštou, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky materskej školy.

  Adresa: Materská škola, Galaktická 11, 040 12 Košice
  e-mailová adresa: galakticka.ms@gmail.com
  Prihlasovanie cez Slovensko.sk: https://www.esluzbykosice.sk/info/360?slug=prijimanie-deti-do-materskej-skoly