Poradné orgány

Pedagogická rada

Členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, schádza sa podľa plánu a rokovacieho poriadku minimálne 5 x ročne, patria jej kompetencie podľa platnej legislatívy:

 • a) prerokúva a schvaľuje plán práce Školy,
 • b) prerokúva Školský vzdelávací program,
 • c) prerokúva Školský poriadok,
 • d) rokuje o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • e) hodnotí výsledky výchovnej a vzdelávacej činnosti polročne a za Školský rok,
 • f) prerokúva kritériá prijímania detí do MŠ,
 • g) prerokúva Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach.

Metodické združenie

Metodické združenie je jedným zo systémových článkov riadiacej Štruktúry Školy. Je združením pedagógov s vymedzenými kompetenciami. Činnosť sa riadi Štatútom MZ. Ako metodický a poradný orgán riaditeľa sa zaoberá výchovno-vzdelávacími potrebami Školy a vzdelávaním pedagogických zamestnancov.

Rada Školy

Vznik a úlohy ustanovuje zákon NR SR č. 596/2003 Z.z.. a vyhláŠka MŠ SR č.291/2004 o Školskej samospráve. Činnosť RŠ vyplýva z jej Štatútu.

Riaditeľ Školy v rámci svojej pôsobnosti predkladá Rade Školy na vyjadrenie najmä:

 • návrh na počty prijímaných žiakov, návrh rozpočtu Školy,
 • návrh na Školský vzdelávací program, na úpravu v učebných osnovách,
 • koncepčný zámer rozvoja Školy a jeho vyhodnotenie
 • informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch Školy,
 • správu o výsledkoch hospodárenia Školy.

Rodičovská rada

 • Je najvyšším orgánom dobrovoľného združenia rodičov, riadi sa pravidlami, ktoré vyplývajú z jej Štatútu, tvorí sa zo zástupcov rodičov žiakov každej triedy,
 • rieši závažné otázky spolupráce rodiny a Školy, pripomienky rodičov k práci Školy, vnútroškolským predpisom,
 • úlohou RZ je poskytovať Škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov,
 • predovšetkým pri zlepšovaní Školského prostredia, poskytovať Škole finančnú a výchovnú,
 • pomoc pri zabezpečovaní Školských a mimoškolských podujatí,
 • pomáhať Škole pri spolupráci s firmami a spoločenskými organizáciami,
 • pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí,
 • a mládeže pred Škodlivými vplyvmi,
 • nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu Školy, ale pomáha vytvárať podmienky,
 • pre jeho priaznivý priebeh a podporuje úsilie učiteľov vo výchovno-vzdelávacej činnosti.