Naša MŠ

Základné údaje

Zriaďovateľ školy: Mesto Košice
Výchovný jazyk: slovenský
Počet prevádzkovaných tried: 6
Počet zaradených detí: 125
Počet zamestnancov školy: 22

Z histórie školy

Škola bola slávnostne otvorená 21. septembra 1978. Pôvodne vznikla ako spoločné zariadenie Detských jaslí a materskej školy. Na jej začiatku boli v prevádzke 3 oddelenia  DJ a 8 oddelení materskej školy, z toho 4 oddelenia boli v rokoch 1978 – 1980 umiestnené v základnej škole. V roku 1992 detské jasle zanikli. V roku 2002 získala škola právnu subjektivitu. O rok neskôr ju získalo aj Rodičovské združenie pri našej materskej škole. Na vytvorenie vlastnej identity školy mala významný vplyv spolupráca s waldorfskou školou R. Steinera v Haarleme v Holandsku v rokoch 1991 – 2004.

Naša škola v súčasnosti

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje na základe Školského vzdelávacieho programu Rok v materskej škole. ŠkVP vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, schváleného MŠVVaŠ SR. Charakter edukačnej činnosti odráža logo školy – strom v ročných obdobiach. Zameranie materskej školy smeruje k rozvíjaniu elementárnych pracovných zručností, osvojeniu návykov účastníka bezpečnej cestnej premávky, k vytvoreniu vzťahu k národným tradíciám a pozitívnemu postoju ku športu a zdravému životnému štýlu. Z názvu školského vzdelávacieho programu a loga školy vyplýva zameranie na citlivé vnímanie zmien v prírode v priebehu roka a jej ochranu. 

Nadštandardné aktivity

Krúžky a činnosti s deťmi prejavujúcimi talentované správanie: moderný a ľudový tanec, dramatická výchova, anglický jazyk, pracovné
a výtvarné činnosti, environmentálne aktivity, ručné práce 

Tradície: Prvý jesenný deň, Martin, Mikuláš, vianočné slávnosti, Trojkráľová slávnosť, fašiangy, Prvý jarný deň, veľkonočné zvyky, Svätojánska noc. Patria k nim aj bábkové predstavenia v jednotlivých ročných obdobiach. 

Ďalšie podujatia pre deti: Deň mojej hračky, Šarkaniáda, návšteva bábkového divadla, športové dni a  pod.  

Účasť na prehliadkach a súťažiach organizovaných školou a inými subjektmi. 

Nadrámcové podujatia s 5-6 ročnými deťmi: návšteva knižnice, planetária, základnej školy, práca v keramickej dielni, exkurzia mesta, dopravná olympiáda,  účasť na koncertoch v ZUŠ, celodenný výlet a pod.  

Spolupráca s rodičmi: Deň zdravej výživy, Starí rodičia čítajú rozprávky, Martinská slávnosť, Šitie vianočných darčekov pre deti,  Deň matiek, MDD, Rozlúčkové stretnutia, Stretnutia s novoprijatými deťmi a ich rodičmi pred nástupom   do materskej školy, Deň rodiny,  Otvorené hodiny a pod. 

K skvalitneniu činnosti školy patrí aj aktívna spolupráca s ďalšími inštitúciami.

Projekty materskej školy

Projekt Take me out – Deň vyučovania v prírode
Pracujeme v dielničkách – MČ nad jazerom
Bezpečne na ceste – výstavba detského dopravného ihriska – Karpatská nadácia
Kompostovanie biologického odpadu – Kosit a.s.
Ježko Separko – Kosit – a.s.
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – národný projekt
Aktivizujúce metódy vo výchove – národný projekt
Pohybom ku zdraviu – MČ nad jazerom
EKOknižka – Kosit a.s.
Eurorozprávky – europrojekt
Športová zóna v prírodnej záhrade – Fond zdravia mesta Košice 
Mliečny program a Ovocný program realizuje Školská jedáleň pri materskej škole. Cieľom programov je podpora zdravého stravovania
a zdravého životného štýlu.
Projekt pokusného overovania alternatívnej školy v Košiciach  realizovaný so súhlasom MŠVaV SR v rokoch 1991 – 2001

Čo Vám ešte chceme o našej materskej škole povedať?

  • triedy tvoria heterogénne skupiny detí
  • ľudová rozprávka má v denných aktivitách stále miesto
  • dôraz sa kladie na oslavu narodenín, sviatky, na spontánnu hru detí a na realizáciu zmysluplných praktických činností
  • v interiéri prevládajú prírodné materiály, harmóniu tried dotvárajú dekorácie v pastelových odtieňoch základných farieb
  • máme detské dopravné ihrisko, telocvičňu, pracovné dielničky,   kútiky s IKT