Odborná časť

Vyučovanie v neformálnom prostredí

O pozitívnom vplyve prírody nikto z nás nepochybuje. Príroda pomáha znižovať stres,
podporuje schopnosť sústrediť sa, zlepšuje funkciu imunitného systému. Prírodné prostredie
poskytuje pocit slobody, vnútorného sebauspokojenia, šťastia a pohody. Pobyt vonku dokáže
zvýšiť aj kapacitu mozgu na prijímanie nových informácií. Nie náhodou sa stáva forma
výučby v prírode čoraz populárnejšou.
Outdoorová edukácia je zameraná na všetky stránky osobnosti dieťaťa. Podporuje
rozvoj v kognitívnej, socioálno-emocionálnej aj psycho-motorickej oblasti. Skrze aktivít
v prírode sa stávajú deti kreatívnejšie, flexibilnejšie, vytvára sa u nich kritické a hodnotiace
myslenie. Rozvíjajú sa komunikačné a sociálne zručnosti, deti nadobúdajú praktické
skúsenosti a zručnosti.
Prírodné prostredie poskytuje množstvo príležitostí na zážitkové učenie. Priamy
kontakt s prírodou rozvíja citlivosť pre vnímanie jej krásy a evokuje túžbu dieťaťa spoznávať
a objavovať zákonitosti prírody. Prostredníctvom zážitkov počas pobytu vonku sa vytvára
vzťah k životnému prostrediu, k ochrane a starostlivosti o prírodu. Deti získavajú vlastným
objavovaním poznatky o živej a neživej prírode.
Vyučovanie v prírode je súčasťou aj nášho vzdelávacieho programu. Pravidelne sa
zapájame do celosvetovej kampane, ktorej cieľom je hrať sa a vzdelávať sa v prírodnom
prostredí. Dvakrát ročne realizujeme v našej materskej škole Deň vyučovania v prírode.
Edukácia v tento deň bude prebieha v prírodnom prostredí nášho sídliska, ale aj v areáli
materskej školy, ktorý je vhodne upravený na mnohostrannú outdoorovú edukáciu.
Deti pozorujú prírodné javy, rastlinnú a živočíšnu ríšu v bezprostrednom kontakte
s prírodou. Majú možnosť vybrať si z množstva hier na zmyslové vnímanie, z atraktívnych
pohybových hier a tvorivých dielní zameraných najmä na prácu s prírodným materiálom.
Potešením pre deti je aj spánok na čerstvom vzduchu.