Oznamy

 • Projekt

  Milí rodičia,
  prosíme Vás zahlasovať za náš projekt. Aktuálny stav hlasovania a popis projektu nájdete tu:
  https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/kosice/8615
  Ďakujeme za spoluprácu

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti po opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ po celoplošnom testovaní je k dispozícii u triednej učiteľky. Zároveň si ho môžete stiahnuť v sekcii dokumenty.

 • Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu


  podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia
  pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
  V súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia
  pri ohrození verejného zdravia
  k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
  (ďalej len „vyhláška“)
  z dôvodu ochrany života a zdravia
  v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod.
  je zakázané všetkým osobám s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných
  a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviskáZákaz podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 16/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:
  a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020
  alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie
  COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná
  zodpovednosť“,
  b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu
  prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku
  krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej
  infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu
  vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym
  výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa
  na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
  c) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
  d) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra
  2020,
  e) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej
  bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
  f) dieťa do desiatich rokov veku,
  g) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
  h) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
  i) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, j) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný
  imunodeficit,k) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou
  liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie
  alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
  l) osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1.
  novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú
  neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast,
  m) vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania
  nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a
  iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce
  zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
  n) vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky,
  o) vstup do zariadenia za účelom vykonania testu na ochorenie COVID-19,
  p) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej
  alebo príbuznej osoby,
  q) vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi
  výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy,
  r) vstup dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  s) vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v
  špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú
  starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za
  účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy.Zákaz podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 16/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:
  a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020
  alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie
  COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná
  zodpovednosť“,
  b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu
  prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku
  krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej
  infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu
  vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym
  výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa
  na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
  c) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra
  2020,
  d) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej
  bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
  e) dieťa do desiatich rokov veku,
  f) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
  g) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
  h) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
  i) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,j) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou
  liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie
  alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
  k) osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1.
  novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú
  neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 • November 2020

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Príroda sa pripravuje na zimu

  Podtéma
  Martin

  Nadrámcové aktivity
  Deň materských škôl na Slovensku
  Projekt Take me out
  Martin – triedne slávnosti
  Projekt Ježko Separko – papier

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Šitie vianočných darčekov
  Videopozdrav pre dôchodcov v spolupráci s LitPark Košice

 • Oznam

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 27.októbra 2020 v čase jesenných prázdnin bude Materská škola Galaktická 11 v prevádzke.

 • Povinnosti zákonného zástupcu v súvislosti s ochorením COVID-19

  V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu:

  · podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

  · ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

  predložiť pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva . Za týchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu.

 • Prerušenie prevádzky

  Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23. 10. 2020 budú jesenné prázdniny v termínoch 30.10.2020, 2.11.2020, 6.11.2020 a 9.11.2020.

 • Postupy pri prerušení dochádzky

  Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (tlačivo je k dispozícii u triednej učiteľky). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 • Školské aktivity

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania sa v školskom roku 2020/2021 nebudú uskutočňovať školské aktivity, najmä
  • výlety a exkurzie,
  • športové výcviky a školské športové súťaže,
  • pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
  • kurzy na ochranu života a zdravia,
  • kurzy pohybových aktivít v prírode,
  • dni otvorených dverí .

 • Krúžková činnosť

  Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa krúžková činnosť nebude realizovať.

 • OKTÓBER 2020

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Jeseň

  Podtémy
  Mesiac jesenných prác
  Zdravá výživa, zdravý životný štýl

  Nadrámcové aktivity
  Slávnosť Jabĺčková pani – príchod jesene
  Šarkaniáda
  Projekt Ježko Separko – sklo
  Bábkové predstavenie – Jesenná rozprávka

  Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie sa nebudú konať celoškolské podujatia. Nadrámcové aktivity sa budú realizovať v jednotlivých triedach.

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Zasadnutie Školskej rady
  Zasadnutie Rady rodičov

 • POZVÁNKA

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedny aktív RZ, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 10. septembra 2020 o 16.30 v jednotlivých triedach. Z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení Vás žiadame, aby na triednom aktíve sa zúčastnil iba jeden z rodičov dieťaťa. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • September 2020

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Končí sa leto, prichádza jeseň

  Podtéma
  Naša MŠ a my v nej

  Nadrámcové aktivity
  Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie sa v mesiaci september nebudú konať hromadné podujatia s deťmi.

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Adaptácia detí
  Prihlasovanie detí na krúžkové činnosti
  Voľby členov Rady školy na nové funkčné obdobie 2020-2024
  Triedne aktívy
  Spolupráca s poskytovateľmi krúžkovej činnosti

 • Čas prevádzky od 2.9.2020

  Čas prevádzky Materskej školy Galaktická 11 v Košiciach je od 6:30 hod. do 16:30

  Rušia sa zberné triedy. Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať len vo vlastnej triede.

  Prosíme rodičov, aby doniesli deťom rúška.

 • Poďakovanie

  Milí rodičia,
  srdečne Vám ďakujeme za spoluprácu v školskom roku 2019/2020, za materiálnu a finančnú pomoc a podporu pri výchove a vzdelávaní Vašich detí. Deťom, ktoré odchádzajú do základnej školy prajeme veľa úspechov a radosti zo získavania nových vedomostí a skúseností.
  Prajeme Vám príjemné leto!

 • Informácia o termíne vrátenia zálohy za Školu v prírode

  Vzhľadom na to, že zákon umožňuje cestovným kanceláriám vrátenie zálohy za ŠVP do 14.9.2021, prosíme rodičov o trpezlivosť. Zároveň Vás ubezpečujeme, že po obdržaní platby od ŠVP Vám MŠ okamžite odošle vrátenú sumu na účet, ktorý ste uviedli hospodárke Materskej školy Galaktická 11.

 • Oznámenie

  V čase od 3.8.2020 do 21.8.2020 bude prevádzka v Materskej škole Galaktická 11 prerušená.

 • Oznam pre rodičov, ktorých deti nastúpia do MŠ 1.6.2020

  Prevádzka MŠ od 1.6.2020 je v čase od 7:00 do 16:00 hodiny.
  Prosíme rodičov, aby dodržiavali nasledovné pokyny:

  • Dieťa sprevádza len jeden rodič s rúškom na tvári, vstupujú len do svojej šatne podľa zoznamov (veci deti sú už premiestnené)
  • Pri vstupe do MŠ použite dezinfekciu na ruky
  • Do šatne vstupujú najviac dvaja rodičia so svojimi deťmi (maximálny počet osôb v šatni, vrátane detí – 4 osoby), ostatní čakajúci dodržujú dvojmetrové odstupy (vyznačené na zemi)
  • Pred vstupom do triedy si dieťa umyje ruky a následne mu poverená osoba MŠ zmeria teplotu a vykoná ranný filter
  • Kým sa dieťa prezlieka, rodič podpíše čestné prehlásenie
  • Maximálny čas strávený v šatni na jedného rodiča a jeho deti je 10 minút

  Ďakujeme

 • Otvorenie Materskej školy


  Oznamujeme rodičom, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky umožňuje otvorenie materských škôl od 1.6.2020. V tejto súvislosti žiadame rodičov, aby nahlásili záujem o MŠ triednym učiteľkám.
  V materskej škole budú prednostne umiestnené deti podľa kritérií určených ministrom. Podrobnejšie informácie nájdete v spoločných triednych e-mailových schránkach.

 • Najnovšie informácie k poukázaniu 2%.

  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane máme možnosť podať až do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Teda termíny sa predlžujú!!!

  Tlačivo na poukázanie dane sa nachádza v záložke Pre rodičov.