Oznamy

 • MÁJ

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Jar vrcholí
  Podtéma
  Môj domov, moja vlasť

  Nadrámcové aktivity
  Projekt Ježko Separko – nebezpečný odpad
  Prehliadka v kreslení na asfalt
  Malá logická olympiáda
  Projekt Take me out
  Deň matiek
  Maľovanie v prírode

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Zápis do MŠ na školský rok 2021/2022

 • Spôsob podania žiadosti o prijatie dieťaťa do Materskej školy Galaktická 11

  Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie doručiť do poštovej schránky materskej školy, zaslaním poštou, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky materskej školy.

  Adresa: Materská škola, Galaktická 11, 040 12 Košice
  e-mailová adresa: galakticka.ms@gmail.com
  Prihlasovanie cez Slovensko.sk: https://www.esluzbykosice.sk/info/360?slug=prijimanie-deti-do-materskej-skoly

 • Spádové oblasti

  Informácie o určení spádových oblastí pre prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie nájdete v časti Dokumenty

 • Obnovenie vyučovania

  Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole.

 • Apríl

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Jar k nám prišla

  Podtéma
  Dopravné prostriedky

  Nadrámcové aktivity
  Projekt Ježko Separko – tetrapaky
  Bábková hra: Jarná rozprávka
  Triedna prehliadka v sólovom speve
  Pozor zákruta!
  Tvorivá dielňa Land Art
  Deň vyučovania v prírode

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  2 % z daní z príjmov pre Rodičovské združenie pri MŠ

 • Termín zápisu detí do Materskej školy Galaktická 11

  Podávanie písomných žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Galaktická 11, 040 12 Košice na školský rok 2021/2022 je stanovené v termíne:

  03.05.2021  od 8.00 hod. do 16.30 hod.

  04.05.2021  od 10.00 hod. do 16.00 hod.

  05.05.2021  od 8.00 hod. do 12.00 hod.

  Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.          

  Formulár žiadosti pre zákonných zástupcov detí je dostupný na webovom sídle materskej školy v časti Dokumenty.

  Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie doručiť do poštovej schránky materskej školy alebo prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky materskej školy. O možnosti osobného podania žiadosti Vás budeme informovať v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.

 • Zmena výšky príspevku za dieťa

  Na mestskom zastupiteľstve dňa 8. februára bola schválená zmena VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Týmto bola stanovená jednotná výška príspevku zákonného zástupcu v materskej škole vo výške 20 € mesačne.
  Tento príspevok sa bude uhrádzať od 1. apríla 2021. Do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
  Zároveň bude v mesiaci apríl vykonané vyúčtovanie preplatkov za obdobie, v ktorom nebolo dieťaťu umožnené navštevovať MŠ.

 • Prevádzka MŠ od 8.3.2021


  Na základe usmernenia zriaďovateľa od 8.3.2021 do odvolania sa bude realizovať vyučovanie v materskej škole len pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

  Usmernenie nájdete v časti Dokumenty

 • Prevádzka MŠ od 3.3.2021

  Na základe aktuálnych informácií z ministerstva školstva Vám oznamujeme, že až do piatka 5. marca 2021 budú môcť všetky deti materskej školy pokračovať v prezenčnej výučbe za rovnakých podmienok ako mali pri svojom nástupe do školy od pondelka 1. marca 2021.

 • Marec 2021

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Príroda sa prebúdza

  Podtéma
  Moja kniha

  Nadrámcové aktivity
  Projekt Ježko Separko – bioodpad
  Bábková hra Jar prichádza
  Triedne slávnosti – Prvý jarný deň
  Deň mojej knihy
  Triedna prehliadka v prednese poézie a prózy
  Triedna prehliadka v Maľovanom čítaní

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  2 % z daní z príjmov pre Rodičovské združenie pri MŠ
  Posudzovanie školskej spôsobilosti v spolupráci s CPPPaP
  Prednáška na tému školskej spôsobilosti v online priestore CPPPaP

 • Obnovenie vzdelávania

  Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MŠ obnovuje vyučovanie v Materskej škole od 1.3.2021.

  Podmienkou návratu dieťaťa do materskej školy je negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 7 dní jedného zákonného zástupcu dieťaťa, žijúceho v spoločnej domácnosti.

  PODMIENKY PRE OBNOVENIE PREZENČNÉHO VZDELÁVANIA

  Uznesenie vlády č. 77/2021 z 5. februára 2021 obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v období od 8. februára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu opakovane predĺženého týmto uznesením, teda uplynutím 19. marca 2021. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

  • cestu dieťaťa do a z materskej školy a cestu späť, ak jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

  Aby deti mohli prísť do materskej školy za účelom absolvovania prezenčnej formy vzdelávania, je potrebné, aby spĺňali vyššie uvedené podmienky uznesenia vlády č. 77/2021 z 5. februára 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

 • Testovanie pre rodičov a zamestnancov Materskej školy Galaktická 11

  Vážení rodičia.
  Na Základnej škole, Družicová 4, Košice – MOM sa pred nástupom na prezenčné vyučovanie uskutoční 26. -27.2.2021 testovanie jedného rodiča a zamestnancov materských škôl, Galaktická 11, Košice.
  Organizácia testovania: 26.2.2021 (piatok)
  11.00 – 14.00 zamestnanci MŠ Galaktická 11, Košice
  14.00 – 16.30 rodičia MŠ Galaktická 11, Košice
  19.00 – 20.00 rodičia MŠ ktorí sa v stanovený čas nemohli dostaviť

  Upozornenie
  O definitívnom termíne návratu do škôl rozhodne Mesto Košice.
  Bežných občanov netestujeme.
  Rodič sa môže otestovať aj na inom mieste, nie však na inej základnej škole.

 • TERMÍN ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY GALAKTICKÁ 11 A PODMIENKY NA PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

  Podávanie písomných žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Galaktická 11, 040 12 Košice na školský rok 2021/2022 je stanovené v termíne:

  03.05.2021 od 8.00 hod. do 16.30 hod.
  04.05.2021 od 10.00 hod. do 16.00 hod.
  05.05.2021 od 8.00 hod. do 12.00 hod.

  Podmienky na prijatie na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021:

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa.
  2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku v závislosti od kapacitných možností školy. Podmienkou sú osvojené hygienické návyky.
  3. Prednostne sa prijímajú do materskej školy deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:
  • dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2021 päť rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania ešte jeden rok,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania,
  • dieťa, ktoré nedovŕšilo päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

  Prednostne sa prijímajú do materskej školy deti, pre ktoré je predprimárne
  vzdelávanie povinné, podľa miesta trvalého bydliska.

  Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
  Formulár žiadosti bude pre zákonných zástupcov detí k dispozícii v kancelárii riaditeľky materskej školy a na webovom sídle materskej školy. Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie doručiť osobne alebo prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky materskej školy.

 • Škola v prírode – vrátenie zálohy

  Peniažky Vám vyplatíme do 14.09.2021. Máte u nás zálohu vo výške 1 200,00 €, čo na žiaka je 60,00 €. Nemusíte sa obávať, že Vám peniažky nevrátime, ale podľa novely zákona č. 136/2020 Z.z. máme túto povinnosť najneskôr do 14.9.2021.
  Prosím Vás posuňte túto informáciu, prípadne Lex Voucher ktorý sme Vám poslali aj rodičom, aby vedeli koľko peniažkov majú u nás v CK a do kedy im ich vrátime.

  Ďakujem za pochopenie a prajem všetko dobré. S pozdravom,

  Jarmila Véghová
  sales manager
  0905 230 800

 • Prevádzka školy

  V zmysle príkazu primátora mesta Košice na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od 8.2.2021 neobnovuje vyučovanie v MŠ a ZŠ a to do odvolania. V prevádzke naďalej ostávajú MŠ, ŠKD, ŠJ pre deti a žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, resp. zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života

 • Oznam

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva ponúka rodičom možnosť poradenstva dištančnou formou. V prípade potreby je možné kontaktovať pani psychologičku Mgr. Miroslavu Pinkovú v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:30 hod. e-mailom na adrese: pinkova@cpppapke.sk alebo telefonicky na čísle 0917 214 899.

 • FEBRUÁR 2021

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Zima

  Podtéma
  Ľudské telo, ochrana života a zdravia
  Fašiangy

  Nadrámcové aktivity
  Projekt Ježko Separko – textil
  Hľadanie zimných pokladov
  Súťaž v tangramiáde

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Depistážne vyšetrenie školskej spôsobilosti v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

  • v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie

 • Oznam

  Do 5. februára 2021 bude materská škola otvorená len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

 • Poplatky za dieťa

  Príspevky za pobyt dieťaťa v materskej škole v mesiaci január 2021
  Vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá neumožňuje všetkým deťom navštevovať materskú školu, príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac január 2021 nebudú uhrádzať rodičia detí, ktoré MŠ v tomto mesiaci nenavštevovali. Úhrada príspevkov za nasledujúce mesiace bude závisieť od vývoja situácie a režime prevádzok škôl.

 • Želanie

  Príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2021 pevné zdravie, pohodu a spokojnosť Vám praje

  kolektív Materskej školy Galaktická