Oznamy

 • Poďakovanie

  Milí rodičia,
  srdečne Vám ďakujeme za spoluprácu v školskom roku 2019/2020, za materiálnu a finančnú pomoc a podporu pri výchove a vzdelávaní Vašich detí. Deťom, ktoré odchádzajú do základnej školy prajeme veľa úspechov a radosti zo získavania nových vedomostí a skúseností.
  Prajeme Vám príjemné leto!

 • Informácia o termíne vrátenia zálohy za Školu v prírode

  Vzhľadom na to, že zákon umožňuje cestovným kanceláriám vrátenie zálohy za ŠVP do 14.9.2021, prosíme rodičov o trpezlivosť. Zároveň Vás ubezpečujeme, že po obdržaní platby od ŠVP Vám MŠ okamžite odošle vrátenú sumu na účet, ktorý ste uviedli hospodárke Materskej školy Galaktická 11.

 • Oznámenie

  V čase od 3.8.2020 do 21.8.2020 bude prevádzka v Materskej škole Galaktická 11 prerušená.

 • Oznam pre rodičov, ktorých deti nastúpia do MŠ 1.6.2020

  Prevádzka MŠ od 1.6.2020 je v čase od 7:00 do 16:00 hodiny.
  Prosíme rodičov, aby dodržiavali nasledovné pokyny:

  • Dieťa sprevádza len jeden rodič s rúškom na tvári, vstupujú len do svojej šatne podľa zoznamov (veci deti sú už premiestnené)
  • Pri vstupe do MŠ použite dezinfekciu na ruky
  • Do šatne vstupujú najviac dvaja rodičia so svojimi deťmi (maximálny počet osôb v šatni, vrátane detí – 4 osoby), ostatní čakajúci dodržujú dvojmetrové odstupy (vyznačené na zemi)
  • Pred vstupom do triedy si dieťa umyje ruky a následne mu poverená osoba MŠ zmeria teplotu a vykoná ranný filter
  • Kým sa dieťa prezlieka, rodič podpíše čestné prehlásenie
  • Maximálny čas strávený v šatni na jedného rodiča a jeho deti je 10 minút

  Ďakujeme

 • Otvorenie Materskej školy


  Oznamujeme rodičom, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky umožňuje otvorenie materských škôl od 1.6.2020. V tejto súvislosti žiadame rodičov, aby nahlásili záujem o MŠ triednym učiteľkám.
  V materskej škole budú prednostne umiestnené deti podľa kritérií určených ministrom. Podrobnejšie informácie nájdete v spoločných triednych e-mailových schránkach.

 • Najnovšie informácie k poukázaniu 2%.

  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane máme možnosť podať až do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Teda termíny sa predlžujú!!!

  Tlačivo na poukázanie dane sa nachádza v záložke Pre rodičov.

 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

  Dávame do pozornosti kontakt na stránky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zuzkin Park 10, kde nájdete aktuálne informácie, príspevky a usmernenia k výchove a vzdelávaniu detí:
  FB: Naša Cpppčka
  Instagram: @nasa_cpppcka

 • Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021

  Termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie sa v súvislosti s mimoriadnou situáciou nemení.Zápis do MŠ sa bude konať v dňoch:

  04.05.2020  od 7.30 hod. do 16.30 hod.

  05.05.2020  od 10.00 hod. do 16.00 hod.

  06.05.2020  od 7.30 hod. do 12.00 hod. 

  Z dôvodu mimoriadnej situácie sa podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov: elektronickou formou e-mailom: zapis.msgalakticka@protonmail.com(prosíme zaslať vyplnenú oskenovanú žiadosť)• osobným doručením do poštovej schránky materskej školy(schránka je umiestnená na vchodových dverách materskej školy a  prístupná bude v uvedenom termíne zápisu)

   Z dôvodu mimoriadnej situácie sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať.

  Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa budú vydané do 30. júna 2020. Zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané doporučene poštou po tomto termíne.

 • Platby počas prerušeného vyučovania

  Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení školského vyučovania v školách od 30.3.2020 do odvolania a prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať 
  • príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
  • príspevok na činnosť školského klubu detí
  • príspevok na činnosť centra voľného času 

  Upozorňujeme rodičov, aby prerušili trvalé príkazy na platby od apríla. V prípade, že ste príspevok na činnosť MŠ za mesiac apríl už uhradili, platba Vám bude vrátená. Taktiež Vám budú vrátené preplatky vzniknuté z dôvodu prerušenia prevádzky. 

  Informácie a žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov za záujmový útvar  – tanečný krúžok a anglický jazyk  nájdete na stránke CVČ: www.cvckosice.sk 

  Uhradené príspevky na školu v prírode Vám budú vrátené na účet. V tejto veci prosím kontaktujte hospodárku školy Ing. Alenu Bačinskú na t.č. 0907 900 683

 • Oznam pre rodičov predškolákov

  Ohľadom konzultácie k depistáži  školskej spôsobilosti  Vášho dieťaťa kontaktujte  psychologičku  CPPPaP  Mgr. Miroslavu Pinkovú  na tejto mailovej adrese: pinkova.centrum@gmail.com.Do predmetu mailu uveďte: MŠ Galaktická a meno Vášho dieťaťa. Rozvíjajúce cvičenia, ktoré môžete s deťmi doma cvičiť nájdete na stránke:https://www.cpppapke.sk/viewpage.php?page_id=12  

 • Prerušenie prevádzky

  Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky bude prerušená prevádzka v Materskej škole do odvolania.

 • Chrípkové prázdniny

  Z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí (53,97%) a v zmysle nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach bude v dňoch od 11.3.2020 do 13.3.2020
  V Materskej škole Galaktická 11, Košice prerušená prevádzka.
  Opätovne materskú školu otvoríme
  16.3.2020 (pondelok).

  Na základe usmernenia Oddelenia školstva MMK sa rušia všetky mimoškolské aktivity a spoločné podujatia v Materskej škole.
  Nebude sa realizovať ani krúžková činnosť a stretnutie rodičov prípravkárov.

 • Jarné prázdniny

  V čase jarných prázdnin od 2.3.2020 do 6.3.2020 bude prevádzka v Materskej škole Galaktická 11 prerušená.

 • Marec 2020

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti: Príroda sa prebúdza Podtéma: Moja kniha

  Nadrámcové aktivity
  Projekt Ježko Separko – bioodpad
  Bábková hra Jar prichádza
  Triedne slávnosti – Prvý jarný deň 20.3.
  Deň mojej knihy
  Sokoliarske vystúpenie 26.3.

  Nadrámcové aktivity pre prípravkárov
  Návšteva knižnice – vzdelávacia aktivita Stromy a my 27.3.
  Školská prehliadka v prednese poézie a prózy
  Školská prehliadka v Maľovanom čítaní
  Projekt Vrabček Urbanko
  Exkurzia – Envirocentrum 10.3.

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  2 % z daní z príjmov pre Rodičovské združenie pri MŠ
  Stretnutie rodičov prípravkárov so psychologičkou, s učiteľkami ZŠ a ZUŠ 19.3.
  Individuálne konzultácie so psychologičkou a poskytnutie informácií o výsledkoch depistáže detí 23.3. a 24.3.

 • TERMÍN A PODMIENKY ZÁPISU DETÍ DO MŠ

  Oznamujem Vám, že v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ v znení neskorších predpisov je podávanie písomných žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Galaktická 11, 040 12 Košice, na školský rok 2020/2021 stanovené v termíne:

  04.05.2020 od 7.30 hod. do 16.30 hod.
  05.05.2020 od 10.00 hod. do 16.00 hod.
  06.05.2020 od 7.30 hod. do 12.00 hod.

  v kancelárii riaditeľky materskej školy.

  Podmienky na prijatie na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021:

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku dieťaťa.
  2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
  3. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky, vrátanie kapacitných možností školy.

  V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy sa prednostne prijíma:

  a) dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
  b) dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej
  školskej dochádzky
  c) dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky
  d) deti mladšie ako tri roky veku budú prijímané až po vybavení žiadostí podľa vyššie
  uvedených podmienok – bod a) až bod c)

  Ďalšie podmienky zápisu:

  Po splnení vyššie uvedených podmienok bude prednostne prijatý ďalší súrodenec už umiestneného dieťaťa v našej materskej škole.

  Na účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie v rozsahu § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. Formulár si môžu rodičia prevziať v materskej škole v kancelárii riaditeľky materskej školy.

 • Jarné prázdniny

  Prosíme rodičov, aby záujem o dochádzku do náhradnej MŠ na Družicovej ul. v čase jarných prázdnin od 2.3.2020 do 6.3.2020 nahlásili triednym učiteľkám do 17.2.2020.

 • Rodičom budúcich prvákov

  V dňoch 24. a 25. februára 2020 sa uskutoční depistáž školskej spôsobilosti detí pred ich nástupom do školy z dôvodu optimalizácie ich zaškolenia. 

  Depistáž uskutoční odborný zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mgr. Miroslava Pinková. Depistážne vyšetrenie sa uskutoční na základe informovaného súhlasu rodiča, ktorý sa nachádza u triednej  učiteľky príslušnej triedy MŠ.

  Po vyhodnotení výsledkov bude možnosť osobnej konzultácie so psychológom (bez detí), kde rodičia získajú informáciu o výsledku depistážneho vyšetrenia.  Termín konzultácií  Vám oznámime po depistáži.

 • Február 2020

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Fašiangy
  Podtéma
  Ľudské telo, ochrana života a zdravia

  Nadrámcové aktivity
  Bábkové predstavenie Zimná rozprávka
  Projekt Ježko Separko – textil
  Karneval 21.2.

  Nadrámcové podujatia pre prípravkárov
  Projekt Vrabček Urbanko –I., II., IV. a VI. trieda
  Súťaž v tangramiáde
  Keramická dielňa 12. a 13.2.

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Prihlasovanie detí na dochádzku v čase jarných prázdnin na náhradnú materskú školu
  Depistážne vyšetrenie školskej spôsobilosti 24. a 25.2.

 • Január 2020

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Náš svet v zime
  Podtéma
  Traja králi

  Nadrámcové aktivity
  Trojkráľová hra
  Bábkové predstavenie Zimná rozprávka
  Projekt Ježko Separko – plasty
  Snehuliaci na dvore

  Nadrámcové podujatia pre prípravkárov
  Návšteva knižnice
  Návšteva Planetária

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Otvorené hodiny pre rodičov
  Odborná stáž učiteľov z pražských materských škôl v našej MŠ