TERMÍN ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY GALAKTICKÁ 11 A PODMIENKY NA PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Podávanie písomných žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Galaktická 11, 040 12 Košice na školský rok 2021/2022 je stanovené v termíne:

03.05.2021 od 8.00 hod. do 16.30 hod.
04.05.2021 od 10.00 hod. do 16.00 hod.
05.05.2021 od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Podmienky na prijatie na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021:

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa.
  2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku v závislosti od kapacitných možností školy. Podmienkou sú osvojené hygienické návyky.
  3. Prednostne sa prijímajú do materskej školy deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:
  • dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2021 päť rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania ešte jeden rok,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania,
  • dieťa, ktoré nedovŕšilo päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Prednostne sa prijímajú do materskej školy deti, pre ktoré je predprimárne
vzdelávanie povinné, podľa miesta trvalého bydliska.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
Formulár žiadosti bude pre zákonných zástupcov detí k dispozícii v kancelárii riaditeľky materskej školy a na webovom sídle materskej školy. Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie doručiť osobne alebo prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky materskej školy.