Povinnosti zákonného zástupcu v súvislosti s ochorením COVID-19

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu:

· podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

· ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

predložiť pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva . Za týchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu.