Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021

Termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie sa v súvislosti s mimoriadnou situáciou nemení.Zápis do MŠ sa bude konať v dňoch:

04.05.2020  od 7.30 hod. do 16.30 hod.

05.05.2020  od 10.00 hod. do 16.00 hod.

06.05.2020  od 7.30 hod. do 12.00 hod. 

Z dôvodu mimoriadnej situácie sa podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov: elektronickou formou e-mailom: zapis.msgalakticka@protonmail.com(prosíme zaslať vyplnenú oskenovanú žiadosť)• osobným doručením do poštovej schránky materskej školy(schránka je umiestnená na vchodových dverách materskej školy a  prístupná bude v uvedenom termíne zápisu)

 Z dôvodu mimoriadnej situácie sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať.

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa budú vydané do 30. júna 2020. Zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané doporučene poštou po tomto termíne.