Platby počas prerušeného vyučovania

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení školského vyučovania v školách od 30.3.2020 do odvolania a prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať 
• príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
• príspevok na činnosť školského klubu detí
• príspevok na činnosť centra voľného času 

Upozorňujeme rodičov, aby prerušili trvalé príkazy na platby od apríla. V prípade, že ste príspevok na činnosť MŠ za mesiac apríl už uhradili, platba Vám bude vrátená. Taktiež Vám budú vrátené preplatky vzniknuté z dôvodu prerušenia prevádzky. 

Informácie a žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov za záujmový útvar  – tanečný krúžok a anglický jazyk  nájdete na stránke CVČ: www.cvckosice.sk 

Uhradené príspevky na školu v prírode Vám budú vrátené na účet. V tejto veci prosím kontaktujte hospodárku školy Ing. Alenu Bačinskú na t.č. 0907 900 683