MATERSKÁ ŠKOLA, GALAKTICKÁ 11, KOŠICE Mestská časť Nad Jazerom

Hlavná stránka
055/729 40 92-3 0918 276 187
Nachádzate sa: Úvod / Pre rodičov / Oznamy

Oznamy

                    
Materská škola Galaktická 11 Košice
 
OZNAMY 
 
Oznam pre rodičov predškolákov
 
Ohľadom konzultácie k depistáži  školskej spôsobilosti  Vášho dieťaťa kontaktujte  psychologičku  CPPPaP  Mgr. Miroslavu Pinkovú  na tejto mailovej adrese: pinkova.centrum@gmail.com.
Do predmetu mailu uveďte: MŠ Galaktická a meno Vášho dieťaťa.
 
Rozvíjajúce cvičenia, ktoré môžete s deťmi doma cvičiť nájdete na stránke:
https://www.cpppapke.sk/viewpage.php?page_id=12  
 
 
Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky bude prerušená prevádzka v Materskej škole do odvolania.
 
 
Z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí (53,97%) a v zmysle nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach bude v dňoch od 11.3.2020 do 13.3.2020 
 V Materskej škole Galaktická 11, Košice prerušená prevádzka.
Opätovne materskú školu otvoríme
16.3.2020 (pondelok).
 
 
Na základe usmernenia Oddelenia školstva MMK sa rušia všetky mimoškolské aktivity a spoločné podujatia v Materskej škole. 
Nebude sa realizovať ani krúžková činnosť a  stretnutie rodičov prípravkárov.
 
 
V čase jarných prázdnin  od 2.3.2020 do 6.3.2020 bude prevádzka v Materskej škole Galaktická 11 prerušená. 
 
 
MAREC
 
Téma výchovno-vzdelávacej činnosti: Príroda sa prebúdza Podtéma: Moja kniha    
                                             
                                                                      
Nadrámcové  aktivity
Projekt Ježko Separko – bioodpad
Bábková hra Jar prichádza            
Triedne slávnosti - Prvý jarný deň       20.3.
Deň mojej knihy
Sokoliarske vystúpenie      26.3.
                                       
Nadrámcové aktivity pre prípravkárov
Návšteva knižnice – vzdelávacia aktivita Stromy a my    27.3.
Školská prehliadka v prednese poézie a prózy
Školská prehliadka  v Maľovanom čítaní
Projekt Vrabček Urbanko
Exkurzia – Envirocentrum          10.3.
                                                                    
Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
2 % z daní z príjmov pre Rodičovské združenie pri MŠ 
Stretnutie rodičov prípravkárov so psychologičkou, s učiteľkami  ZŠ a ZUŠ     19.3.                             
Individuálne konzultácie so psychologičkou a poskytnutie informácií o výsledkoch  depistáže detí     23.3. a 24.3.
 
 
 
TERMÍN A PODMIENKY ZÁPISU DETÍ DO MŠ
 
 
Oznamujem Vám, že v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ v znení neskorších predpisov je  podávanie písomných žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  do Materskej školy Galaktická 11, 040 12 Košice, na školský rok 2020/2021 stanovené v termíne: 
 
04.05.2020  od 7.30 hod. do 16.30 hod.
05.05.2020  od 10.00 hod. do 16.00 hod.
06.05.2020  od 7.30 hod. do 12.00 hod.
 
v kancelárii riaditeľky materskej školy.
 
 
Podmienky na prijatie na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021:
 
1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch  do šiestich rokov veku dieťaťa.
 
2.  Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 
3.  Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky, vrátanie kapacitných možností školy.
 
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy sa prednostne prijíma: 
 
a) dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
b) dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol  odložený začiatok plnenia povinnej 
    školskej dochádzky
c) dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky
d) deti mladšie ako tri roky veku budú prijímané až po vybavení žiadostí podľa vyššie   
    uvedených podmienok –  bod a) až bod c)
 
  Ďalšie podmienky zápisu:
 
Po splnení vyššie uvedených podmienok  bude prednostne prijatý ďalší súrodenec už umiestneného dieťaťa v našej materskej škole.
 
 
Na účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie v rozsahu § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. Formulár si môžu rodičia prevziať v materskej škole v kancelárii riaditeľky materskej školy.  
 
 
 
 
Prosíme rodičov, aby záujem o dochádzku do náhradnej MŠ na Družicovej ul. v čase jarných prázdnin od 2.3.2020 do 6.3.2020 nahlásili triednym učiteľkám do 17.2.2020.
 
 
RODIČOM BUDÚCICH PRVÁKOV
V dňoch 24. a 25. februára 2020 sa uskutoční depistáž školskej spôsobilosti detí pred ich nástupom do školy z dôvodu optimalizácie ich zaškolenia. 
Depistáž uskutoční odborný zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mgr. Miroslava Pinková. Depistážne vyšetrenie sa uskutoční na základe informovaného súhlasu rodiča, ktorý sa nachádza u triednej  učiteľky príslušnej triedy MŠ.
Po vyhodnotení výsledkov bude možnosť osobnej konzultácie so psychológom (bez detí), kde rodičia získajú informáciu o výsledku depistážneho vyšetrenia.  Termín konzultácií  Vám oznámime po depistáži.
 
 
 
FEBRUÁR 2020
Téma výchovno-vzdelávacej činnosti     
Fašiangy
Podtéma 
Ľudské telo, ochrana života a zdravia    
                               
Nadrámcové aktivity
Bábkové predstavenie Zimná rozprávka
Projekt Ježko Separko – textil
Karneval       21.2.
 
Nadrámcové podujatia pre prípravkárov
Projekt Vrabček Urbanko –I., II., IV. a VI. trieda                      
Súťaž v tangramiáde
Keramická dielňa      12. a 13.2.                
                                                                                                       
Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
Prihlasovanie detí na dochádzku v čase jarných prázdnin na náhradnú materskú školu 
Depistážne vyšetrenie školskej spôsobilosti            24. a 25.2.
                                              
 
JANUÁR 2020
Téma výchovno-vzdelávacej činnosti     
Náš svet v zime
Podtéma 
Traja králi      
                                                                                                                                                                                                  
Nadrámcové aktivity
Trojkráľová  hra
Bábkové predstavenie Zimná rozprávka
Projekt Ježko Separko – plasty
Snehuliaci na dvore
 
Nadrámcové podujatia pre prípravkárov
Návšteva knižnice                          
Návšteva Planetária
                                                                                                       
Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
Otvorené hodiny pre rodičov 
Odborná stáž učiteľov z pražských materských škôl  v našej MŠ
 
 
 
DECEMBER 2019
Téma výchovno-vzdelávacej činnosti     
Advent, Vianoce        
Podtéma 
Moja rodina   
                                                                                                                                                                                          Nadrámcové aktivity
Mikuláš                     6.12.
Vianočné slávnosti                      
Projekt Ježko Separko – kovy
 
Nadrámcové podujatia pre prípravkárov
Pečieme s Mášou v SZŠ Dneperská            4.12.
Vianočný koncert   v ZUŠ                            16.12.                                            
Projekt Urbanko – I., II., IV. a VI. trieda
                                                  
Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
Jazerské Vianoce – vystúpenie detí zo IV. triedy   – Spišské námestie  13.12.          
Vianočný program pre dôchodcov – I. a VI. trieda