Marec 2021

Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
Príroda sa prebúdza

Podtéma
Moja kniha

Nadrámcové aktivity
Projekt Ježko Separko – bioodpad
Bábková hra Jar prichádza
Triedne slávnosti – Prvý jarný deň
Deň mojej knihy
Triedna prehliadka v prednese poézie a prózy
Triedna prehliadka v Maľovanom čítaní

Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
2 % z daní z príjmov pre Rodičovské združenie pri MŠ
Posudzovanie školskej spôsobilosti v spolupráci s CPPPaP
Prednáška na tému školskej spôsobilosti v online priestore CPPPaP